Algemene voorwaarden evenementen

 

Lees hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle evenementen van Enjoy & Perform ‘Hockey Below The Sea’.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”, die zijn te raadplegen via de website van Hockey Below The Sea, wordt verstaan onder:

1.1. “Hockey Below The Sea”: The Hockey Centre b.v., bekend onder de handelsnaam Hockey Below The Sea gevestigd te Almere.
1.2. “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Hockey Below The Sea en Opdrachtgever gebruik maakt van een Evenement van Hockey Below The Sea.
1.3. “Inschrijfformulier”: het formulier op de Website of Google forms van Hockey Below The Sea.
1.4. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Hockey Below The Sea aangaat.
1.5. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Hockey Below The Sea en Opdrachtgever ter zake van deelname door Deelnemer aan een Evenement van Hockey Below The Sea.
1.6. “Reissom”: de totale som, exclusief verzekering en afkoop annuleringsrisico, van een of meer door Hockey Below The Sea ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.7. “Evenement”: een door Hockey Below The Sea georganiseerd dagkamp, een clinic, hockey promotie zoals nader gedefinieerd bij het aanbod van Hockey Below The Sea op de Website en het Inschrijfformulier.
1.8. “Website”: de website van Hockey Below The Sea, zijnde de url: www.hockeycentre.nl/Hockeybelowthesea

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hockey Below The Sea  gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2. Hockey Below The Sea stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van de Opdrachtgever en/of Deelnemer.
2.3. Afwijkingen van of aanvullingen op - in welke vorm dan ook - de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Hockey Below The Sea daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.6. Hockey Below The Sea is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.
2.7. Hockey Below The Sea  is te allen tijde gerechtigd om de prijzen van een Evenement te wijzigen. Het kan voorkomen dat een Evenement tijdelijk voor een lagere of hogere prijssom wordt aangeboden. Dit geeft geen recht op restitutie.

Artikel 3 - Aanmelding

3.1. Alle aanbiedingen van Hockey Below The Sea zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier, te vinden op de Website, digitaal heeft ingezonden.
3.3. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk, geadresseerd aan events@hockeycentre.nl, gebeurt.
3.4. Bij eventuele wijzigingen na 14 dagen van de bevestigingsdatum wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4 - Betaling

4.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de digitale reserveringsbevestiging van Hockey Below The Sea en voor aanvang van het Evenement.
4.2. Bij reserveringen na 31 mei van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging en voor aanvang van het Evenement.
4.3. Indien een voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4. Bij niet tijdige betaling behoudt Hockey Below The Sea zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 12 lid 2 of Artikel 12 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

Artikel 5 - Gedragsregels

5.1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Hockey Below The Sea ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Hockey Below The Sea nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Hockey Below The Sea in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Hockey Below The Sea van - verdere deelname aan - het Evenement worden uitgesloten. Dit is ter beoordeling van de eventmanager van het Evenement. Opdrachtgever en/of Deelnemer hebben in dit geval geen recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende Evenement. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Opdrachtgever en/of Deelnemer.

Artikel 6 - Privacy

6.1. Opdrachtgever en Deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die Opdrachtgever van Opdrachtgever en Deelnemer verstrekt aan Hockey Below The Sea mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de Overeenkomst en aanverwante doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, verstrekt aan Hockey Below The Sea mogen worden gebruikt voor onder meer, maar niet beperkt tot, redactionele, commerciële en promotionele doeleinden rondom Evenementen van Hockey Below The Sea, analysedoeleinden en het doen van gerichte aanbiedingen.
6.2. Opdrachtgever en Deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die Opdrachtgever van Opdrachtgever en Deelnemer verstrekt aan Hockey Below The Sea mogen worden gebruikt voor onder meer, maar niet beperkt tot, redactionele, commerciële en promotionele doeleinden rondom Evenementen van Hockey Below The Sea en het doen van gerichte aanbiedingen van partners van Hockey Below The Sea: de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en de National Hockey Academy.
6.3. Opdrachtgever en Deelnemer hebben het recht om de door Hockey Below The Sea verwerkte (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Deelnemer in te zien.
6.4. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en/of Deelnemer zullen de door Hockey Below The Sea verwerkte (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Deelnemer worden verwijderd uit de database van Hockey Below The Sea.

Artikel 7 - Beeld- en geluidsmateriaal

7.1. Opdrachtgever en Deelnemer stemmen ermee in dat tijdens en/of rondom Evenementen van Hockey Below The Sea waaraan Deelnemer deelneemt geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van Opdrachtgever en/of Deelnemer en dat deze door Hockey Below The Sea gemaakte geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) door Hockey Below The Sea mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot, redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.
7.2. Opdrachtgever en/of Deelnemer dragen onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) zou(den) kunnen doen gelden over aan Hockey Below The Sea.
7.3. Als Opdrachtgever en/of Deelnemer niet instemmen met het maken en/of het gebruiken van de geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) als bedoeld in lid 1 in dit artikel, dan dienen Opdrachtgever en/of Deelnemer Hockey Below The Sea hier voorafgaand aan het betreffende Evenement van Hockey Below The Sea schriftelijk, gericht aan events@hockeycentre.nl, op de hoogte te stellen.

Artikel 8 - Gevonden voorwerpen

8.1. Gevonden voorwerpen van de kampen of andere evenementen van Hockey Below The Sea worden tot en met twee weken na het einde bewaard op de club waar het event heeft plaatsgevonden. Na het verstrijken van deze periode is Hockey Below The Sea gerechtigd de gevonden voorwerpen over te dragen aan een goed doel.
8.2. Wij brengen voor het retourneren van gevonden voorwerpen servicekosten in rekening bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid Hockey Below The Sea

9.1. Hockey Below The Sea sluit - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Hockey Below The Sea - iedere aansprakelijkheid voor schade aan bagage en/of andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan Hockey Below The Sea, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.
9.2. Deelname aan een Evenement van Hockey Below The Sea - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Hockey Below The Sea - is geheel voor eigen risico van Opdrachtgever en/of Deelnemer. Hockey Below The Sea sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meest brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van een Hockey Below The Sea Evenement, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
9.3. Hockey Below The Sea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van een (aansprakelijkheids)verzekering van derden die door Hockey Below The Sea bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
9.4. Hockey Below The Sea aanvaardt - behoudens in geval van individueel vervoer door Hockey Below The Sea zelf of behoudens opzet of grove schuld van Hockey Below The Sea - geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer en/of Opdrachtgever zal Hockey Below The Sea de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.
9.5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Hockey Below The Sea beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn (aansprakelijkheids)verzekering(en) aanspraak bestaat.
9.6. De teksten, foto’s en video’s op de Website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat een Hockey Below The Sea Evenement inhoudt. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van een Hockey Below The Sea Evenement, is deze weergave niet bindend. Mogelijke afwijkingen hiervan - om wat voor reden dan ook - zijn mogelijk.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid Opdrachtgever en/of Deelnemer

10.1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hockey Below The Sea en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels zoals beschreven in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden - van Deelnemer.
10.2. Opdrachtgever zal Hockey Below The Sea vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 11 - Overmacht, wijziging of annulering door Hockey Below The Sea

11.1. Indien Hockey Below The Sea door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Hockey Below The Sea gerechtigd om een naar zijn oordeel gelijkwaardig alternatief, zoals beschreven in lid 3 van dit artikel, aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, middels een Hockey Below The Sea voucher, beschreven in Artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden, of te doen ontbinden, zonder dat Hockey Below The Sea tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
11.2. Onder overmacht, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt onder meer verstaan, maar niet beperkt tot:
a. De omstandigheid dat door Hockey Below The Sea ingeschakelde derden zoals leveranciers, hockeyclubs, (sport)accommodaties, transporteurs of andere partijen waarvan Hockey Below The Sea afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen;
b. Weersomstandigheden, natuurgeweld, pandemieën, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoringen van de (digitale) infrastructuur, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en reis- en handelsbeperkingen;
c. Onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een hockeykamp, waar sprake van is als het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70 deelnemers bij een Overnachtingskamp en 20 bij een (Internationaal) Dagkamp.
11.3. Onder een gelijkwaardig alternatief wordt onder meer verstaan, maar niet beperkt tot, Evenementen in dezelfde prijsklasse, dezelfde periode en dezelfde leeftijdsgroep.

Artikel 12 - Annulering door Opdrachtgever

12.1. Annulering dient schriftelijk, gericht aan events@hockeycentre.nl, te geschieden, waarbij de datum van de annuleringsmail als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 of lid 3 van dit artikel.
12.2. Bij annulering van de Overeenkomst van een Overnachtingskamp van Hockey Below The Sea worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
a. Tot en met 14 dagen na aanmelding 0% van de gehele Reissom;
b. Tot en met 12 weken voor aanvang van het Evenement 30% van de gehele Reissom;
c. Vanaf de 84ste dag (inclusief) tot de 42ste dag voor aanvang van het Evenement 50% van de gehele Reissom;
d. Vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 5e dag voor aanvang van het Evenement 75% van de gehele Reissom;
e. Vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het Evenement en tijdens het Evenement 100% van de gehele Reissom.
12.3. Bij annulering van de Overeenkomst van een Dagkamp of Internationaal Dagkamp worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
a. Tot en met 14 dagen na aanmelding 0% van de gehele Reissom;
b. Tot 30 dagen voor aanvang van het Evenement 15% van de gehele Reissom;
c. Vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor aanvang van het Evenement 35% van de gehele Reissom;
d. Vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 1e dag voor aanvang van het Evenement 75% van de gehele Reissom;
e. Op de dag van aanvang van het Evenement en tijdens het Evenement 100% van de gehele Reissom.
12.4. In geval van annulering is Deelnemer gerechtigd een ander persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
12.5. Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 6% van de Reissom per Deelnemer. Meer informatie en de voorwaarden worden besproken in Artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 - Wijzigingen door Opdrachtgever

13.1. Opdrachtgever en/of Deelnemer heeft het recht om tot en met 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst kosteloos wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst.
13.2. In het geval van Overnachtingskampen van Hockey Below The Sea is Opdrachtgever en/of Deelnemer gerechtigd tot en met 4 weken voor vertrek additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een busreis, airport service en reis- en ongevallenverzekering, in zijn reservering aan te laten brengen. Voor iedere wijziging wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
13.3. In het geval van Dagkampen en Internationale Dagkampen is Opdrachtgever en/of Deelnemer te allen tijde gerechtigd om additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen het verminderen of vermeerderen van het aantal dagen van deelname, in zijn reservering aan te laten brengen. Voor deze wijzigingen worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
13.4. Bij afname van de Afkoop Annuleringsrisico kan de premie van de polis veranderen bij wijzigingen door Opdrachtgever en/of Deelnemer van de Overeenkomst.

Artikel 14 - Verzekering

14.1. Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht om voor Deelnemer een reis- en ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van het evenement.
14.2. Hockey Below The Sea biedt Nederlandse en Belgische deelnemers een reis- en ongevallenverzekering met uitgebreide sportdekking aan met een premie van € 25,00 per kamp. Deze verzekering wordt ondergebracht bij Hienveld b.v..
14.3. Opdrachtgever dient de verzekering af te sluiten tijdens het afsluiten van de Overeenkomst. Bij eventuele wijzigingen na 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
14.4. Voor informatie over de polisvoorwaarden van de reis- en ongevallenverzekering of het indienen en afhandelen van claims kan Opdrachtgever en/of Deelnemer zich wenden tot Sem Vosters, Heilbron Assurantiën.

Artikel 15 - Afkoop annuleringsrisico

Het annuleringsrisico kan worden afgekocht tegen een vergoeding van 6% van de gehele Reissom. Voor de regeling ter afkoop van het annuleringsrisico geldt dat Opdrachtgever en/of Deelnemer uitsluitend met een geldige reden kan annuleren.

15.1. De Afkoop Annuleringsrisico kan tot maximaal 14 dagen na aanmelding geboekt worden. Voor de boeking van de Afkoop Annuleringsrisico wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
15.2. Uitkering van de Reissom wordt uitsluitend verleend bij annulering ten gevolge van een onzekere gebeurtenis, als genoemd in punt a tot en met g:
a. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van Deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van Deelnemer;
b. Een medisch noodzakelijke ingreep welke Deelnemer onverwacht kan ondergaan;
c. Het door Deelnemer op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor het Evenement verplichte inenting;
d. Onverwachte oproep van Deelnemer voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het Evenement kan worden afgelegd;
e. Het door een van buiten komend onheil, binnen 30 dagen voor aanvang van het Evenement, uitvallen van het door Deelnemer te gebruiken privé vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis naar het Evenement zou worden gemaakt;
f. Het buiten de schuld van Deelnemer om onverwacht niet krijgen van benodigd visum;
g. Complicaties bij zwangerschap van Deelnemer.

Artikel 17 - Klachten en onvolkomenheden

17.1. Klachten en onvolkomenheden moeten altijd eerst gemeld worden door Opdrachtgever en/of Deelnemer bij de Supervisor van het Evenement, zodat het ter plekke opgelost kan worden.
17.2. Indien de klacht of onvolkomenheid niet naar behoren wordt opgelost, dan moet Opdrachtgever en/of Deelnemer de Supervisor van het Evenement een schriftelijk verslag laten maken.
17.3. Een klacht of onvolkomenheid dient binnen twee weken na afloop van het Evenement schriftelijk ingediend te worden via events@hockeycentre.nl;. In deze schriftelijke klacht staat in ieder geval:
a. Datum van de klacht, naam, telefoonnummer(s) en mailadres;
b. Naam, telefoonnummer(s) en mailadres van klager(s);
c. Naam van Opdrachtgever en Deelnemer;
d. Naam, locatie en data van het Evenement;
e. Type en omschrijving van de klacht;
f. Een kopie van het schriftelijk verslag van de kampleiding.
17.4. Een klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken na ontvangst, schriftelijk worden beantwoord.
17.5. Indien een klacht niet behandeld wordt binnen de termijn, genoemd in lid 4 van dit artikel, zendt Hockey Below The Sea binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een nieuw termijn waarbinnen een antwoord kan worden verwacht.
17.6. Klachten en onvolkomenheden die na terugkomst worden ingediend door Opdrachtgever en/of Deelnemer zonder dat deze schriftelijk zijn vastgelegd door de Supervisor van het desbetreffende Evenement, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

18.1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.