Algemene voorwaarden

 
Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: Hockey Centre B.V., is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Consument: De wederpartij van gebruiker, die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en consument.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1 Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2 De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door consument verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.
3.4 De overeenkomst tussen gebruiker en consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door consument uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terugontvangen;
c) hetzij, indien de door consument verstrekte opdracht wel of niet is voorafgegaan door een aanbod van gebruiker, op het moment waarop gebruiker met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. 4.2 De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding.
4.3 In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door consument, alvorens in verzuim te kunnen geraken.
4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5 De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.
4.6 De communicatie tussen gebruiker en consument kan (in het kader van uitvoering van de overeenkomst) plaatsvinden door middel van elektronische post (email). Gebruiker mag voor de juistheid van het emailadres uitgaan van het door consument opgegeven emailadres. Een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht door consument te zijn ontvangen, indien de gebruiker (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door consument heeft ontvangen of haar anderszins van ontvangst van het bericht door consument blijkt. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door gebruiker verzonden bericht bepalend.
Artikel 5: Levering
5.1 Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
5.2 Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument.
5.4 Het transport van de zaken geschiedt op kosten van de gebruiker, met de volgende uitzonderingen: - bij orders lager dan € 100,- inclusief BTW waarbij betaling geschiedt met creditcard, I-deal of vooruitbetaling, geldt een variabel transport tarief, afhankelijk van gewicht en omvang van de zaken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen; Transportkosten van een uitzonderlijk omvangrijk transport, dan wel van zendingen naar het buitenland, zullen voor rekening van consument zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen.
5.5 Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.
5.6 Bij overschrijding van de maximale levertijd van dertig (30) werkdagen heeft consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient consument een e-mail, fax of brief aan gebruiker te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan consument geretourneerd.
Artikel 6: Prijs en kosten
6.1. De prijs is inclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
6.2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Geschiedt bedoelde verhoging na drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan is deze prijsverhoging toegestaan indien gebruiker deze prijsverhoging heeft bedongen en deze een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst vanwege deze prijsverhoging op te zeggen.
6.3. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen. Geschiedt bedoelde verhoging binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Eventuele kortingen worden uitsluitend berekend over de catalogusprijzen, welke marktconform zullen zijn.
Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden: - per pin - per creditcard - per I-deal - per PayPal of per factuur, mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen is gekomen met gebruiker. Bij betaling per factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Indien consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de consument van rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar en is de consument verplicht om de gebruiker onmiddellijk op de hoogte te brengen van de liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling en om gebruiker onverwijld in staat te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door onmiddellijke vrijwillige afgifte van alle door gebruiker geleverde eigendommen, die geheel of ten dele onbetaald zijn gebleven.
7.4 Gebruiker heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.5 Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat consument alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten, daartoe ook behorende eerdere of oudere overeenkomsten, volledig is nagekomen.
8.2 Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Tevens is consument verplicht de beslaglegger en andere crediteuren (die op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden) te informeren over het - op de door gebruiker geleverde zaken - rechtsgeldig gevestigde eigendomsvoorbehoud.
8.4 Consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en om die zaken mede terug te nemen en zal consument vrijwillig alle medewerking verlenen tot afgifte van alle door gebruiker geleverde eigendommen.
Artikel 9: Incassokosten
9.1 Navolgende door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de consument van diens betalingsverplichtingen gemaakte buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn, na eerst daartoe schriftelijk door gebruiker tot betaling te zijn aangemaand, voor rekening van de consument: - hoofdsom < 2.500 euro: max. 15% incassokosten, min. 40 euro; - hoofdsom 2.500 – 5.000: max. 10% incassokosten, min. 40 euro; - hoofdsom 5.000 – 10.000: max. 5% incassokosten, min. 40 euro; - hoofdsom 10.000 - 25.000: max. 1% incassokosten, min. 40 euro.
9.2 Consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 10: Onderzoek, reclames
10.1 Klachten dienen door de consument binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker, doch uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
10.2 Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren.
11. Vervaldatum 
11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de consument gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel
11.2 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 14 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 14 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1 Indien consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van consument wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van consument wordt gelegd, dan wel indien consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens consument op te schorten dan wel de overeenkomst met consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de consument, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door gebruiker aan de consument in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door gebruiker aan de consument verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
13.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de consument niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
13.4 Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van consument zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe consument alle medewerking zal verlenen.
13.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
Artikel 14: Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
14.3 In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
14.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling getroffen te worden omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
14.5 Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft consument, in afwijking van lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze zaken dienen door consument aan gebruiker te worden betaald overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 15: Afkoelingsperiode
15.1 Nadat consument het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft consument de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met gebruiker te ontbinden. Consument hoeft hiervoor geen reden op te geven.
15.2 Indien consument de overeenkomst ingevolge artikel 17.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient consument dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan gebruiker te melden. Consument dient het product – na overleg met gebruiker – te sturen naar een door gebruiker vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Het geretourneerde product mag onder geen beding gedragen dan wel gebruikt zijn. Consument dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
15.3 Indien consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat consument de overeenkomst met gebruiker ingevolge artikel 17.1 en 17.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal gebruiker deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat gebruiker het door consument geretourneerde product heeft ontvangen, aan consument terugbetalen. Gebruiker behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt, dan wel gedragen is of door de schuld van consument (anders dan die van gebruiker of leverancier van het product) is beschadigd.
15.4 Indien het product dat wordt geretourneerd, naar het oordeel van gebruiker schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de consument komt, zal gebruiker de klant hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. Gebruiker heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
16.2 Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 17: Vindplaats en uitleg
17.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen